Medezeggenschapsraad

De doelstellingen van de Medezeggenschapsraad (MR) zijn: het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.

 

Alle leden van de medezeggenschapsraad zijn gekozen:

  • de ouderafvaardiging door de ouders,
  • de teamleden door het team.

Elke MR stuurt twee afgevaardigden (een ouder en een teamlid) naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De MR vergadert eens in de twee maanden (van 19:15 tot 20.:45 uur). De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen?  U bent van harte uitgenodigd.