Kennis-maken of inschrijven

Resultaten

Aan het eind van de basisschool worden de leerlingen getoetst met een eindtoets. Deze toets geeft een beeld van de resultaten van de leerling in relatie tot de toelatingsnormen van schoolsoorten in het voortgezet onderwijs.Tot en met 2019 hebben wij de eindtoets van het CITO afgenomen.

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen een score halen die past bij hun eigen ontwikkeling. In 2019 heeft de groep een score behaald van 537.7 Dit is een prachtig groepsgemiddelde en ruim boven de ondergrens. Wij zijn erg trots op al deze leerlingen!

 

In april 2020 starten wij met het afnemen van de IEP-toets. Met de IEP Eindtoets meten we de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen. Bij het ontwikkelen van de IEP Eindtoets is er voor gezorgd dat de leerlingen een zo optimaal mogelijke toetservaring hebben. Dit resulteert in overzichtelijke, kindvriendelijke toetsboekjes die qua vormgeving, lay-out, maar uiteraard ook qua inhoud aansluiten bij de leefwereld van groep 8-leerlingen. Een ontspannen, gemotiveerd kind laat immers beter zien wat hij kan. Deze toets sluit dan ook beter aan bij onze onderwijsvisie en kijk op ontwikkeling.

 

 

Tevredenheidsonderzoek

 

Uit dit tevredenheidonderzoek van 2018 blijkt dat de leerlingen de school een 8.7 geven op de vraag of we het beste uit het kind halen. De ouders scoorden deze vraag met een 7.6. 

De leerlingen hebben het erg naar hun zin. Deze vraag kreeg een score van 8.3. Hier zijn we zeer trots op!

 

 

De afgelopen jaren hebben onze groep 8 leerlingen de volgende schooladviezen gekregen.

 

SchooladviesRekenen

TaalverzorgingLezen

 

Inspectie

De inspecteur voor het Onderwijs bezocht voor het laatst in mei 2016 onze school. Zij schrijft in haar rapport: “Openbare basisschool De Wensvogel heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.” Al de tien standaarden hebben wij voldoende gescoord, één zelfs op goed! Natuurlijk zijn wij hier trots op. De adviezen van de inspectie hebben wij ter harte genomen.

 

Quote resultaten  

Het is fijn dat je gelijk kunt zien of je een opdracht goed of fout maakt op Snappet. Als je iets moeilijk vindt, kun je hieraan werken met eigen werkpakketten.

 

Jill, groep 8

 

Bekijk ook onze schoolpagina op www.scholenopdekaart.nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences